نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 40
نوع متن : کردی
نوع نوشته : هه رگیزا و هه ر گیز نامه وی


تعداد بازدید : 588