نمونه کارت
متون کارت عروسی


کد متن : 33
نوع متن : کردی
نوع نوشته : له سه ر تروپکی به رزی ژینه وه


تعداد بازدید : 518